Logo

Goście

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Logowanie

Wpływ niektórych czynników w bezglebowej produkcji sadzonek truskawki (2007)

Jolanta Lisiecka; 6/2006/IG

 

 

W ramach grantu realizowano trzy zadania badawcze:

1. Pozyskanie sadzonek truskawki w mateczniku bezglebowym

W nieogrzewanym tunelu foliowym na wyrównanej i wyłożonej matą szkółkarską powierzchni w odległości 120 cm ustawiono 4 rzędy doniczek plastykowych o średnicy 20 cm i pojemności 5 dm3. Doniczki ustawiono na pasach czarnej folii, a następnie wypełniono mieszaniną substratu torfowego i perlitu. W tunelu zainstalowano zestaw linii kroplujących do nawadniania i nawożenia oraz system do zamgławiania roślin, kontrolowane za pomocą sterownika czasowego, a także system pomiarowo-rejestracyjny do mierzenia temperatury powietrza i podłoża.

W dniu 23 kwietnia 2007 roku założono doświadczenie dwuczynnikowe w układzie bloków losowanych w 4 powtórzeniach. Czynnikami doświadczenia były: rodzaj sadzonek roślin matecznych, tj. frigo świeże oraz wielkość średnicy korony sadzonek, tj. powyżej 15 mm oraz 10–15 mm). Sadzonki posadzono po 2 sztuki do każdej doniczki.

Z roślin matecznych pobierano rozłogi z minimum 2 sadzonkami, a następnie wykonywano zaplanowane pomiary biometryczne roślin oraz analizy materiału roślinnego i podłoża.

Zadanie zakończono w końcu sierpnia 2007 roku.

W wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono istotnego wpływu typu i wielkości roślin matecznych na liczbę pozyskanych z nich sadzonek oraz na liczbę liści sadzonek wytworzonych przez rośliny mateczne. Typ i wielkość roślin matecznych wpłynęła natomiast istotnie na świeżą masę sadzonek oraz średnicę ich korony. Największą świeżą masę oraz średnicę korony miały sadzonki wytworzone przez rośliny mateczne pochodzące z sadzonek świeżych wielkości A.

 

2. Ukorzenianie sadzonek pobranych z matecznika bezglebowego

Tunel foliowy przygotowano do doświadczenia podobnie jak w zadaniu 1.

Założono doświadczenie dwuczynnikowe w układzie bloków losowanych w 4 powtórzeniach wykorzystując sadzonki uzyskane zadaniu 1. Czynnikami doświadczenia były: termin ukorzeniania sadzonek (II dekada lipca, początek sierpnia, II dekada sierpnia)oraz ich masa (lekkie 1–3 g, średnie 3,1–5 g, ciężkie 5,1–7 g oraz bardzo ciężkie 7,1–9 g).

Sadzonki ukorzeniano w wielodoniczkach wypełnionych substratem torfowym. Wielodoniczki miały wymiary 50x28x4,7 cm oraz 28 komórek, a pojemność pojedynczej komórki wynosiła130 cm3.

Po 7 dniach od rozpoczęcia ukorzeniania określono procent przyjętych wszystkich przyjętych roślin. Wykonywano pomiary biometryczne sadzonek oraz analizy.

Zadanie zakończono na początku października 2007 roku.

Termin ukorzeniania oraz wielkość sadzonek użytych do ukorzeniania nie wpłynęły istotnie na procent przyjętych sadzonek.

Wyniki dotyczące pomiarów biometrycznych sadzonek znajdują się w opracowaniu.

 

3. Porównanie wartości plonotwórczej sadzonek uzyskanych w zadaniu 2

W tunelu foliowym uformowano wały ziemne o wysokości ok. 50 cm i wysokości ok. 60 cm, które następnie przykryto czarną folią. Na wałach ułożono po 2 rzędy worków z czarnej tkaniny polipropylenowej o wymiarach 25x80 cm, wypełnionych 12 dm3 substratu torfowego. Pozostałe warunki doświadczenia były podobne jak w zadaniu 1 i 2.

W dniu 6 października 2006 roku założono doświadczenie dwuczynnikowe w układzie bloków losowanych w 4 powtórzeniach. Do założenia doświadczenia wykorzystano sadzonki uzyskane w zadaniu 2. Czynnikami doświadczenia były: wielkość sadzonki przed ukorzenianiem (lekkie, średnie, ciężkie, bardzo ciężkie) oraz liczba liści u sadzonki po zakończeniu ukorzeniania.

Wykonano zaplanowane pomiary biometryczne roślin oraz analizy. Zbiory owoców rozpoczęły się w dniu 11 maja a zakończyły 14 czerwca 2007 roku.

Po zakończeniu cyklu 1 zadania 3 i usunięciu roślin, w dniu 11 października 2007 roku w tunelu założono kolejne doświadczenie (cykl 2), według tego samego schematu, jak w cyklu 1.

Nie stwierdzono istotnego wpływu wielkości sadzonki przed ukorzenianiem na plonowanie truskawki. Na plonowanie istotnie wpłynęła natomiast wielkość sadzonki po zakończeniu ukorzeniania. Im większa była sadzonka tym większy był plon owoców.

Copyright © All Rights Reserved 2016. Wykonanie strony przez & Matysa