Logo

Goście

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Logowanie

prof. dr hab. Marek Siwulski

1. Przebieg kariery zawodowej:

- zatrudnienie od 1982
- mgr 1982, tytuł pracy pracy magisterskiej „Wybrane metody testowania grzybni ziarnistej pieczarki"
- dr 1989, tytuł pracy doktorskiej „Wpływ mnożenia grzybni metodą kultur tkankowych na wzrost i plonowanie pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Sing."
- dr hab. 2005, tytuł rozprawy habilitacyjnej „Wpływ niektórych czynników na wzrost grzybni i plonowanie twardziaka jadalnego - Lentinula edodes (Berk.) Pegler"
- prof. dr hab. 2014

2. Tematyka badawcza:

- doskonalenie metod rozmnażania grzybów jadalnych i leczniczych
- hodowla twórcza i zachowawcza pieczarki
- opracowanie naukowych podstaw towarowej produkcji grzybów jadalnych i leczniczych
- opracowanie metod zwalczania chorób pochodzenia grzybowego w uprawie pieczarki i boczniaka
- pozyskiwanie ze stanowisk naturalnych i waloryzacja zasobów genowych różnych gatunków grzybów
- bioakumulacja metali ciężkich przez grzyby jadalne, remediacja gleb zanieczyszczonych WWA, PCB oraz BTEX z wykorzystaniem podłoży pochodzących z uprawy grzybów
- biofortyfikacja wybranych gatunków grzybów uprawnych pierwiastkami o dużym znaczeniu prozdrowotnym dla człowieka
- kumulacja metali ciężkich w grzybach uprawnych i dziko rosnących
- ocena zawartości metali i metaloidów w owocnikach grzybów jadalnych

3. Prowadzone badania:

a. w ramach grantów

Kierowanie 2 projektami badawczymi oraz uczestnictwo w 9 projektach obejmujących zagadnienia dotyczące uprawy grzybów, doskonalenia cech jakościowych owocników, składu chemicznego
i właściwości żywieniowych wybranych gatunków grzybów uprawnych oraz bioremediacji gleb z wykorzystaniem podłoży pouprawowych.

b. w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego

Badania realizowane w ramach zadania „Gromadzenie i waloryzacja zasobów genowych grzybów jadalnych i leczniczych oraz opracowanie metod ich długotrwałego przechowywania".
Pozyskanie ze środowiska naturalnego nowych szczepów wybranych gatunków grzybów (A. bisporus, A. bitorquis, Pleurotus sp.)
w celu zachowania bioróżnorodności. Selekcja szczepów grzybów pod względem uzyskania materiału charakteryzującego się zwiększoną wydajnością oraz zawartością suchej masy w owocnikach, a także odpornością na choroby.

c. inne badania

Prowadzenie kolekcji (banku genów) grzybów uprawnych w Katedrze Warzywnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Kolekcja liczy obecnie kilkaset ras i izolatów różnych grzybów uprawnych i patogenicznych, które zostały pozyskane na drodze prowadzonych badań, ze stanu naturalnego oraz wymiany z placówkami naukowymi w Polsce i za granicą.

4. Dydaktyka:

a. realizowane główne przedmioty

Warzywa jako surowiec dla przetwórstwa
Przetwórstwo owoców i warzyw
Wartość biologiczna warzyw i owoców
Nowe technologie towarowej uprawy grzybów
Biologia grzybów jadalnych
Grzyby jadalne
Warzywa i owoce w żywieniu człowieka
Rośliny zielarskie i grzyby uprawne
Rośliny i grzyby lecznicze
Jakość i wartość biologiczna roślin
Ogrodnictwo zrównoważone
Zrównoważone rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo
Seminarium magisterskie

b. magistranci – 42 wykształconych; inżynieranci – 7 wykształconych

c. recenzje prac magisterskich - 45 i inżynierskich – 12

5. Kształcenie kadr:

a. doktoraty - liczba wykształconych - 2

b. wykonane recenzje prac doktorskich - 1, rozprawy habilitacyjnej - 1

6. Pełnione funkcje naukowe i organizacyjne (w Uczelni i poza Uczelnią):

- członek Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych od 1987: skarbnik (1994-2003), przewodniczący Oddziału (2003-2007), członek Zarządu Oddziału (2007-2011)
- zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Głównym PTNO (2011-2015 )
- współzałożyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Grzybów Leczniczych (1998) oraz vice-prezes Zarządu Stowarzyszenia (2 lata)
- członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Sekcji Mikologicznej
- członek Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego (od 2011)

Funkcje pełnione w Uczelni:

- członek Senatu Uczelni (jako przedstawiciel niesamodzielnych nauczycieli akademickich - 2 kadencje oraz samodzielnych nauczycieli akademickich -1 kadencja)
- członek Rady Wydziału (od 1990)
- członek Wydziałowej Komisji ds. Nauki (od 1999)
- członek Wydziałowej Komisji ds. Kadr Naukowych (od 1999)
- członek Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału Ogrodniczego
- przewodniczący Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Ogrodnictwa (od 2012)
- członek Rady Katedry Warzywnictwa (od 1987)

7. Osiągnięcia:

a. ogólna ilość prac:

177 prac oryginalnych, w tym 53 z IF

6 monografii:

- Britannica. Encyklopedia. Edycja Polska. t. 49, Suplement. 2005.
- Biologia i uprawa twardziaka jadalnego shiitake, 2007
- Lakownica lśniąca Ganoderma lucidum – biologia, uprawa i właściwości lecznicze, 2011
Reishi Ganoderma lucidum – właściwości lecznicze, 2013
- Pieczarka Agaricus - gatunki, uprawa, właściwości prozdrowotne, 2014
- Polówka południowa Agrocybe cylindracea - biologia, uprawa i właściwości prozdrowotne, 2015

7 książek popularno-naukowych

46 referatów konferencyjnych i 55 doniesień konferencyjnych

77 prac pupularno-naukowych

liczba cytowań według Web of Science - 127, bez autocytowań - 97

H - index 6

b. wdrożenia i patenty

- 11 umów wdrożeniowych w 3 wytwórniach grzybni pieczarki (1992-1993)
- 2 patenty:
Szczodrak J., Siwulski M., Biernacki J. K., Wiater A., Pleszczyńska M. Sposób hodowli owocników żółciaka siarkowego (Laetiporus sulphureus). Patent na wynalazek nr P.397668, 15.01.2015.
Wiater A., Pleszczyńska M., Szczodrak J., Siwulski M., Biernacki J. K. Sposób hodowli owocników porka brzozowego (Piptoporus betulinus). Patent na wynalazek nr P.402108, 17.07.2015.

c. inne osiągnięcia

4 odmiany pieczarki wpisane do Rejestru Odmian COBORU, 31.12.1998
88 ras i izolatów grzybów zarejestrowanych w GenBank (2010 - 2012)

8. Uzyskane nagrody i wyróżnienia, inne osiągnięcia:

3 nagrody SITO za pracę magisterską szczególnie przydatną dla praktyki ogrodniczej (1997, 1999, 2001 )
Nagrody J.M. Rektora (1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1993, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)
Srebrny Krzyż Zasługi (1997)

9. Zainteresowania, hobby: medycyna niekonwencjonalna, żywność prozdrowotna, muzyka

Copyright © All Rights Reserved 2016. Wykonanie strony przez & Matysa