Logo

Goście

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Logowanie

prof. dr hab. Mikołaj Knaflewski (PL)

Uznany w świecie specjalista w dziedzinie biologii i uprawy szparaga.

Absolwent Wydziału Ogrodniczego Wyższej Szkoły Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Poznaniu w roku 1966. Pracę magisterską wykonał z zakresu fizjologii roślin. Po odbyciu rocznego stażu asystenckiego w Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych pracował aż do emerytury w Katedrze Warzywnictwa. W roku 1975 uzyskał stopień doktora na podstawie dysertacji dotyczącej potrzeb wodnych i nawadniania fasoli szparagowej, a w roku 1987 stopień doktora habilitowanego, przedstawiając rozprawę dotyczącą wpływu czynników agrotechnicznych na plon i jakość karp szparaga. W roku 1991 otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego, w roku 1995 nadano mu tytuł profesora, a w roku 2002 został mianowany profesorem zwyczajnym. W roku 2013 przeszedł na emeryturę nie rezygnując z aktywnej działalności.

W latach 1990-1993 pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki, a w latach 1996-2002 Dziekana Wydziału Ogrodniczego. W latach 1994-2009 był kierownikiem Katedry Warzywnictwa.

Będąc dziekanem doprowadził do uruchomienia nowych studiów, w tym Kształtowania terenów zieleni, zamiejscowych Produkcja i zarządzanie, magisterskich z zakresu Hodowli i nasiennictwa prowadzonych w języku angielskim oraz studiów doktoranckich. W latach 2003-2009 pełnił funkcję kierownika Studium Doktoranckiego przy Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Jako Dziekan pozyskał środki finansowe i przeprowadził kompleksową modernizację
i rozbudowę infrastruktury Wydziału. Przyczynił się też do znacznego rozwoju kadry naukowej.

Problematyka jego badań obejmowała zagadnienia warzywnictwa polowego, w tym potrzeby wodne i nawadnianie, ocenę odmian, sterowanie uprawą, modele i prognozowanie plonowania oraz agrotechnikę warzyw dla przetwórstwa. Przez prawie 50 lat prowadził i koordynował kompleksowe badania nad szparagiem, w tym również we współpracy z placówkami zagranicznymi. Łącznie opublikował ponad 400 prac, z czego znaczną część w naukowych czasopismach międzynarodowych. Odbył dłuższe staże na uniwersytetach w Niemczech i Holandii oraz krótsze wizyty w wielu krajach świata. Wziął udział w kilkunastu sympozjach i kongresach międzynarodowych. Prowadził wykłady na międzynarodowych kursach uprawy warzyw w Wageningen (Holandia) i w Pekinie oraz na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie i w Wyższej Szkole Rolniczej w Humaniu.

Jest promotorem 9 zakończonych prac doktorskich. Pod jego kierunkiem zostało wykonanych ponad 130 prac magisterskich.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych od jego utworzenia w roku 1987, był członkiem Zarządu Głównego i Prezesem poznańskiego oddziału tego Towarzystwa. Był członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych w latach 1974 -2017, w tym grup roboczych Asparagus i Timing Field Vegetable Production. W latach 2001-2005 był wiceprzewodniczącym grupy roboczej Asparagus Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, a w okresie 2005-2009 jej przewodniczącym. Był w latach 2003 – 2015 członkiem Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN, jego wiceprzewodniczącym i przewodniczącym sekcji Warzywnictwo. Jest także członkiem założycielem i Honorowym Członkiem Polskiego Związku Producentów Szparaga. Wspólnie z tym Związkiem zorganizował 20 międzynarodowych konferencji szparagowych. Jest członkiem komitetów naukowych czasopism Acta Scientarum Polonorum – Hortorum Cultus i Journal of Horticultural Research.

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także wyróżniony nagrodami Ministra Szkolnictwa Wyższego za pracę habilitacyjną i współautorstwo Słownika Botanicznego. Otrzymał także medal Qianjiang Friendship Award za zasługi dla regionu Hangzhou w Chinach.

Copyright © All Rights Reserved 2016. Wykonanie strony przez & Matysa