Logo

Goście

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Logowanie

prof. dr hab. Krzysztof Sobieralski

1. Przebieg kariery zawodowej:

- zatrudnienie od 1978 na podstawie mianowania
- mgr, rok nadania 1977, tytuł pracy magisterskiej „Dynamika wzrostu i morfologia odmian szparaga"
- doktor, dziedzina nauki/sztuki nauki rolnicze, dyscyplina naukowa/artystyczna ogrodnictwo, rok nadania 1986, tytuł rozprawy doktorskiej „Plonowanie i zmienność morfologiczna pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Sing."
- doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki nauki rolnicze, dyscyplina naukowa/artystyczna ogrodnictwo, rok nadania 1999, tytuł rozprawy habilitacyjnej „Selekcja, ocena i krzyżowanie wybranych kultur jednozarodnikowych pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Sing."
- profesor, dziedzina nauki/sztuki nauki rolnicze, rok nadania 2014

2. Tematyka badawcza:

- Doskonalenie metod rozmnażania grzybów jadalnych i leczniczych
- Hodowla twórcza i zachowawcza pieczarki, selekcja, porównanie wzrostu grzybni homo- i heterokariotycznych kultur jednozarodnikowych, krzyżowanie oraz ocena wartości plonotwórczej płodnych kultur oraz uzyskanych krzyżówek.
- Ocena wpływu rożnych czynników uprawowych na wzrost grzybni, plonowanie
i cechy uprawowe gatunków grzybów uprawnych i leczniczych: pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Imbach, twardziaka jadalnego Lentinula edodes (Berk.)Sing., łuskwiaka nameko Pholiota nameko (T. Ito) S. Ito et Imai, czernidlaka kołpakowatego Coprinus comatus (Muller Fries)S.F.
- Opracowanie naukowych podstaw towarowej produkcji grzybów jadalnych: Pleurotus eryngii (Fr.) Quel. oraz leczniczych: Ganoderma lucidum (W. Curt.: Fr.) P. Karst., Lentinula edodes (Berk.)Sing.
- Opracowanie metod zwalczania chorób pochodzenia grzybowego (Trichoderma sp., Verticillium fungicola (Preuss) Hassebrauk, Mycogone perniciosa (Magnus) Delacroix) w uprawie pieczarki i boczniaka.
- Pozyskiwanie ze stanowisk naturalnych i waloryzacja zasobów genowych różnych gatunków grzybów, opracowanie metod przechowywania, wykorzystanie uzyskanego materiału w pracach hodowlanych (pieczarka, boczniak oraz czernidłak kołpakowaty) – doskonalenie wybranych cech jakościowych grzybów.
- Bioakumulacja metali ciężkich przez grzyby jadalne, remediacja gleb zanieczyszczonych WWA, PCB oraz BTEX z wykorzystaniem podłoży pochodzących z uprawy grzybów.

3. Prowadzone badania:

a. w ramach grantów

Kierowanie 6 grantami oraz uczestnictwo w 7 projektach badawczych, obejmujących zagadnienia dotyczące uprawy grzybów, doskonalenia cech jakościowych owocników, składu chemicznego i właściwości żywieniowych wybranych gatunków grzybów uprawnych oraz bioremediacji gleb z wykorzystaniem podłoży pouprawowych.

b. w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego

Badania realizowane w ramach zadania „Gromadzenie i waloryzacja zasobów genowych grzybów jadalnych i leczniczych oraz opracowanie metod ich długotrwałego przechowywania".
Pozyskanie ze środowiska naturalnego nowych szczepów wybranych gatunków grzybów (A. bisporus, A. bitorquis, Pleurotus sp., C. comatus) w celu zachowania bioróżnorodności. Selekcja szczepów grzybów pod względem uzyskania materiału charakteryzującego się zwiększoną wydajnością oraz zawartością suchej masy w owocnikach, a także odpornością na choroby.

c. inne badania

4. Dydaktyka:

a. realizowane główne przedmioty

Inżynieria ogrodnicza (kierownik)
Wybrane zagadnienia z Warzywnictwa
Mykologia i wpływ grzybów na zdrowie człowieka ((kierownik))
Ogólna i polowa uprawa warzyw (kierownik)
Podstawy produkcji roślin ogrodniczych
Seminarium magisterskie

b. magistranci - liczba wykształconych - 41 ; inżynieranci - liczba wykształconych - 13

c. recenzje prac magisterskich - 55 i inżynierskich - 22

5. Kształcenie kadr:

a. doktoraty - liczba wykształconych - 3

b. wykonane recenzje prac doktorskich -2, ocena dorobku naukowego na tytuły i stopnie naukowe (dr hab.) - 1

c. inne

6. Pełnione funkcje naukowe i organizacyjne (w Uczelni i poza Uczelnią):

- członek Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych (1991-1998)
- przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTNO Oddział Poznań (1993-1997)
- członek Polskiego Towarzystwa Higienicznego Sekcji Mikologicznej
- członek Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego (2011-12015)

Funkcje organizacyjne pełnione w Uczelni:

- pełnomocnik Dziekana Wydziału Ogrodniczego d/s nadzoru nad pracami remontowymi i inwestycyjnymi (do 2012)
- członek Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału (do 2012)
- członek Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (do 2012)
- członek Rektorskiej Komisji d/s Inwestycji w Marcelinie
- członek Komisji ds. dzierżaw w Marcelinie (2000)
- członek Rektorskiej Komisji ds. Aparatury (od 2012)
- członek Zespołu ds. Oceny Studiów Doktoranckich, Podyplomowych i Kursów Dokształcających (od 2012)
- członek Rektorskiej Komisji ds. Transferu Technologii

7. Osiągnięcia:

a. liczba publikacji ogółem:

153 prace oryginalne, w tym 28 z IF

5 monografii

- Biologia i uprawa twardziaka jadalnego shiitake, 2007
- Lakownica lśniąca Ganoderma lucidum – biologia, uprawa i właściwości lecznicze, 2011
Reishi Ganoderma lucidum – właściwości lecznicze, 2013
- Pieczarka Agaricus - gatunki, uprawa, właściwości prozdrowotne, 2014
- Polówka południowa Agrocybe cylindracea - biologia, uprawa i właściwości prozdrowotne, 2015

3 książki popularno-naukowe

39 referatów konferencyjnych i 38 doniesień konferencyjnych

78 prac pupularno-naukowych

liczba cytowań według Web of Science - 74, bez autocytowań 53

H - index 4

b. wdrożenia i patenty

11 umów wdrożeniowych w 3 wytwórniach grzybni pieczarki (1992-1993)

c. inne osiągnięcia

- współautorstwo w wytworzeniu 4 pierwszych polskich ras pieczarki dwuzarodnikowej
- zarejestrowanie 59 ras i izolatów grzybów w GenBank (2010 - 2012)
- zorganizowanie pierwszego w Polsce Studium Podyplomowego „Produkcja grzybów jadalnych i leczniczych"

8. Uzyskane nagrody i wyróżnienia, inne osiągnięcia:

- Srebrny Krzyż Zasługi (2006)
- wielokrotnie nagradzany nagrodą indywidualną lub zespołową J.M. Rektora
- Nagroda SiTO za pracę magisterską dotyczącą uprawy grzybów (1995)

9. Zainteresowania, hobby: podróże, wędkarstwo, budownictwo, ekonomia

Copyright © All Rights Reserved 2016. Wykonanie strony przez & Matysa