Logo

Goście

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Logowanie

Wpływ niektórych czynników na wzrost grzybni i plonowanie lakownicy lśniącej Ganoderma lucidum (F.) Karst (2007)

Izabella Grzebielucha; 16/2006/IG grant promotorski

kierownik projektu: Krzysztof Sobieralski

 

W roku 2007 wykonano dwa niezależne doświadczenia, których celem było określenie wpływu natężenia oświetlenia uprawy oraz stężenia dwutlenku węgla w powietrzu na plonowanie lakownicy lśniącej. Przedmiotem badań w obydwu doświadczeniach były następujące odmiany lakownicy: CS-95, LZ 1, LZ 2, LZ 3. Wszystkie w/w odmiany pochodziły z kolekcji Grzybów Uprawnych Katedry Warzywnictwa.

Oceny plonowania porównywanych odmian lakownicy lśniącej w obydwu doświadczeniach dokonano na podłożu z trocin dębowych z 20% dodatkiem otrąb pszennych. Badania przeprowadzono w Katedrze Warzywnictwa Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu oraz w Specjalistycznym Gospodarstwie Rolnym “Farma Grzybów Gałązki Małe” w Gałązkach Małych.

1. Wpływ natężenia oświetlenia na plon i cechy morfologiczne owocników

W czasie plonowania oświetlono uprawę światłem jarzeniowym o następujących zakresach natężenia: 50-100, 100-250, 250-450, 500-750, 800-1000lx, przy czym stały okres oświetlenia wynosił 12 godzin na dobę. Podczas plonowania zapewniono temperaturę 24ºC i wilgotność względną powietrza na poziomie 90-95%.

Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia stwierdzono, że optymalny zakres oświetlenia dla plonowania lakownicy lśniącej wynosił 500-750 lx. W pozostałych zakresach oświetlenia badane odmiany plonowały słabiej. Reakcja odmian na natężenie oświetlenia była podobna.

2. Wpływ stężenia dwutlenku węgla w czasie plonowania na plon.

W doświadczaniu w okresie plonowania utrzymywano różne zakresy zawartości CO2 w powietrzu tj. 450-600, 900-1200, 1500-1800, 2100-2400 ppm. Zróżnicowanie to uzyskano dzięki różnej intensywności wietrzenia pomieszczeń uprawowych. Podczas plonowania zapewniono temperaturę 24ºC i wilgotność względną powietrza na poziomie 90-95%. Uprawę oświetlano światłem jarzeniowym o natężeniu 500 lx przez 12 godzin na dobę.

Plon owocników badanych odmian lakownicy lśniącej zależał od stężenia dwutlenku węgla w powietrzu. Największy plon uzyskano przy najmniejszej zawartości CO2 w powietrzu wynoszącej 450-600 ppm. Przy zawartości COw powietrzu powyżej 900 ppm następowało zmniejszenie plonów. Wszystkie badane odmiany lakownicy lśniącej reagowały podobnie na zawartość COw powietrzu.

Copyright © All Rights Reserved 2016. Wykonanie strony przez & Matysa